Zapora

 

ZAPORA W SOLINIE

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ZAPORY:

max wysokość 81,8 m
długość 664,8 m
szerokość korony (rzędna 423 m n.p.m.) 8,8 m (w tym 6 m pas jezdni i dwa chodniki po 1,4 m)
kubatura 760 tys. m3
przekrój poprzeczny: kształt zbliżony do trójkąta
nachylenie ściany odwodnej 1:0,05
nachylenie ściany odpowietrznej 1:0,75
rzędna korony zapory 423,00 m n.p.m.
rzędna górnej krawędzi zamknięć segment. 420,50 m n.p.m.
rzędna progu przelewu 413,50 m n.p.m.
rzędna progu wlotowego rurociągów 386,50 m n.p.m.
rzędna osi upustów dennych 366,10 m n.p.m.

Zapora w Solinie jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce o długości 664 m, podzieloną na 43 sekcje, wysokości 82 m i objętości betonu 760 000 m3. Przekrój poprzeczny zapory ma kształt zbliżony do trójkąta. Wewnątrz zapory na 4 poziomach biegną galerie komunikacyjno-kontrolne o łącznej długości 2 073 m. Dylatacje pomiędzy sekcjami uszczelnione są gumowymi taśmami o szerokości 50 i 36 cm, zabetonowanymi w sąsiednich sekcjach. Przelewy zamykane są zamknięciami segmentowymi o konstrukcji spawanej. Górna krawędź segmentu w położeniu zamkniętym przewyższa normalny poziom piętrzenia o 0,5 m. W sekcjach przelewowych znajdują się dwa upusty denne. W sekcjach zapory przylegających do elektrowni wodnej zabetonowane są rurociągi stalowe doprowadzające wodę do turbin elektrowni. Średnica rurociągów (2 nitki) prowadzących do turbin Francisa wynosi 6,0 m a do turbin rewersyjnych (pracujących w dwóch kierunkach – również 2 nitki) wynosi 4,0 m. Poniżej sekcji przelewowo-upustowych zapory w celu rozpraszania energii wody, znajduje się podłoże w postaci betonowej płyty wypadowej uzbrojonej w dwa rzędy szykan. Dla zabezpieczenia się przed nadmierną filtracją pod zaporą wykonana została w podłożu przesłona z zastrzyków cementowych składająca się z otworów wiertniczych o maksymalnej głębokości 60 m, (średnio 47 m). Całkowita długość otworów 20 690 m. Elektrownia Wodna Solina (uruchomiona w 1968 r.), szczytowo-pompowa z czterema turbozespołami typu Francisa o mocy zainstalowanej (po modernizacji przeprowadzonej w latach 2000-2003) 200 MW i produkcji rocznej energii elektrycznej 230 GWh.


 

ZAPORA W MYCZKOWCACH

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ZAPORY:

wysokość 17,5 m
długość 386,0 m
szerokość korony 9,0 m
max. szerokość w podstawie 108,0 m
kubatura 216 tys. m3
przekrój poprzeczny kształt zbliżony do trójkąta
   
nachylenie skarp:  
od strony wody górnej 1:3 od dna do rzędnej 358,00 m n.p.m.
  1:2,5 od rzędnej 358,00 do 365,00 m n.p.m.
od strony wody dolnej 1:2,5 od dna do rzędnej 360,00 m n.p.m.
  1:2,0 od 360,00 do rzędnej 365,00 m n.p.m.
   
rzędna korony zapory 365,00 m n.p.m.
rzędna progu przelewowego 357,00 m n.p.m.
poziom fundowania 342,00 m n.p.m.
rzędna progu wlotowego ujęcia 350,50 m n.p.m.

Zapora ziemna Myczkowce usypana jest z pospółki żwirowo-piaskowej z dużą zawartością części ilastych i pylastych, w części środkowej korpusu znajduje się jądro ilaste. W dolnej części jądro opiera się na poduszce betonowej (ostrodze) związanej z podłożem skalnym. Zapora w środku posiada betonową część przelewową zamykaną zamknięciami segmentowymi. Całkowita długość ziemnej zapory wynosi 386 m. Rzędna korony zapory – 2,5 m wyżej od maksymalnego poziomu piętrzenia. Skarpa odwodna umocniona jest narzutem kamiennym i płytami betonowymi a skarpa odpowietrzna chroniona jest darnią. Szerokość korony 9 m, maksymalna szerokość w podstawie 108 m, wysokość zapory 17,5 m. Część betonowa składa się z przelewów oraz ujęcia wody do sztolni. Przelewy posiadają 3 przęsła, każde w świetle 16 m. Nad przelewami znajduje się most drogowy szerokości 4 m oraz belki podsuwnicowe dla suwnicy bramowej obsługującej miedzy innymi zamknięcia remontowe przelewów. Zamknięcia remontowe stanowią 3 belki stalowe zakładane. Poniżej przelewów (jazu) znajduje się płyta wypadowa o długości 24,5 m z 2 rzędami szykan. Ujęcie wody zlokalizowane jest w skrajnej lewej części betonowej jazu. Ujęcie zamykane jest zasuwą sterowaną przy pomocy serwomotoru olejowego, ponadto posiada zastawki remontowe obsługiwane przez suwnicę bramową. Wzdłuż całej części przelewowej zapory wykonana jest przesłona z zastrzyków cementowych. Elektrownia Wodna Myczkowce (uruchomiona w 1961 r.), przepływowo-wyrównawcza z dwoma turbozespołami z turbinami typu Kaplana o łącznej mocy zainstalowanej 8,3 MW. Budynek elektrowni usytuowany jest na końcu sztolni w miejscowości Zwierzyń.